Məlumat

5.2: Spektrofotometriya - Biologiya

5.2: Spektrofotometriya - Biologiya


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

İnsan gözü 400-750 nm (yəni "görünən spektr") arasında dalğa uzunluğu diapazonunda elektromaqnit şüalanmasına cavab verir. 400-750nm arasında bütün dalğa uzunluqlarının davamlı spektrini ehtiva edən işıq nümunələri beyin tərəfindən "ağ işıq" kimi qəbul ediləcək (məsələn, bu diapazonda müəyyən bir dalğa uzunluğundan ibarət olan işıq beyin tərəfindən "rəngli" olaraq qəbul edilir:

 • ~400nm = "bənövşəyi"
 • ~450nm = "mavi"
 • ~500nm = "yaşıl"
 • ~550nm = "sarı"
 • ~600nm = "narıncı"
 • ~700nm = "qırmızı"

Çox vaxt obyektlər onlara görə rəngli görünür udma görünən spektrin seçmə bölgələrində işığın. Gözlərimizə dəyən bu cür cisimlərdən gələn işıq (rəngini qəbul etdiyimiz) cismin yaratdığı dalğa uzunluqlarından ibarətdir. OLMADI udmaq.

Məsələn, bitki yarpaqlarında iki fotosintetik piqment var: xlorofil A və xlorofil B. Xlorofil A molekulu 430 və 660 nm diapazonunda dalğa uzunluğuna malik işığı udmaq qabiliyyətinə malikdir; xlorofil B molekulu 450 və 640 nm diapazonunda dalğa uzunluğuna malik işığı udur. Beləliklə, yarpaqlardakı bu iki piqment işığın bənövşəyi/mavi və narıncı/qırmızı dalğa uzunluqlarını udur (bu fotonların təmsil etdiyi enerji xlorofil molekullarına ötürülür). Dalğa uzunluğu 500-600 nm aralığında olan işıq heç bir molekul tərəfindən udulmur. Beləliklə, günəş işığı yarpaqlarla qarşılıqlı əlaqədə olduqdan sonra qalan (və gözümüzün qavraya bildiyi) dalğa uzunluqları yaşıl-sarı rəngdədir. Buna görə də, bitkilər yaşıl işığı qəbul etmədikləri üçün "yaşıl" olurlar.


 • 400-750nm-dən bütün dalğa uzunluqlarını udan bir piqmentdən ibarət olan bir obyekt nə kimi görünərdi? "qara" olardı
 • Bu, işıqları sönmüş qapalı otaqda olmaqla eyni vəziyyətdir. İşıq olmasa rəng də olmaz.

Tərkibində xlorofil A və B olan yarpaq şirəsi nümunəmiz olsaydı, xlorofilin konsentrasiyasını onun udduğu bənövşəyi/mavi və narıncı/qırmızı işığın miqdarı ilə ölçə bilərdik. Biz onu ötürülən yaşıl işığın miqdarı ilə ölçə bilmədik (xlorofilin miqdarından asılı olmayaraq, mahiyyətcə eyni miqdar olardı:

Şəkil 5.1.1: Xlorofil işığın ötürülməsi

Nümunə xlorofilin daha yüksək konsentrasiyası ilə "daha yaşıl" olsa da, bu belədir yox işığın yaşıl dalğa uzunluğunun intensivliyinin artması səbəbindən; a görədir azalma işığın bənövşəyi/mavi və narıncı/qırmızı dalğa uzunluqlarında. Budur azalma istifadə edə biləcəyimiz kəmiyyətlə hesablamaq xlorofilin konsentrasiyası. Nümunə yaşıl görünsə də, işığın yaşıl dalğa uzunluğunu izləməklə onun miqdarını təyin edə bilmərik.

İşıq, Enerji və Molekulyar Quruluş

İşıq qəribə bir şeydir, enerji ötürülməsinin radiativ formasıdır və onun xassələrini başa düşmək üçün onun həm dalğa, həm də hissəcik xassələrinə malik olduğunu nəzərə almalıyıq. İşığın müxtəlif dalğa uzunluqları daşıdıqları enerji ilə fərqlənir; enerji işığın tezliyi ilə düz mütənasibdir (tezlik nə qədər yüksəkdirsə, enerji də o qədər yüksəkdir):

E α n

Enerji vahididir erg (1Joule = 107ergs) və tezlik vahididir Hertz (yəni saniyədə dövrlər və ya sadəcə saniyə vahidləri-1). Mütənasibliyin sabiti Plank sabitidir, h, dəyəri və vahidləri ilə 6,6 x 10-27 erg san

E = hn

erg = (erg san) (san-1)

İşığın tezliyi (n) dalğa uzunluğuna (l) tərs mütənasibdir:

n α 1/λ

Tezliyin saniyə vahidləri var-1 və dalğa uzunluğunun metr vahidləri var. Mütənasibliyin sabiti c (işığın sürəti) dəyəri və vahidləri 3 x 108m/san:

n = c(1/λ) = c/λ

Bu əlaqə vakuumda doğrudur; lakin, "optik cəhətdən sıx" materiallar yuxarıdakı tənliyə aşağıdakı düzəliş tələb edən işıq sürətini yavaşlata bilər:

n = c/nl

harada n materialın "sındırma əmsalı"dır və > 1 dəyərinə malikdir

Buna görə də, işığın enerjisi dalğa uzunluğu ilə tərs mütənasibdir:

E = (hc)/(nl)

“Foton” yuxarıdakı tənlikdə müəyyən edilmiş enerjinin “kvanta”sının daşıyıcısı olan işığın korpuskulyar (hissəcik) təsviridir. İşıq bir molekul tərəfindən udulmuş zaman enerji kvantını köçürür və foton mövcudluğunu dayandırır. Enerji hara getdi?

 • The atom bağları, kimyəvi quruluş və elektronlar müəyyən bir molekul var spesifik həyəcanlı vəziyyətlər və vibrasiya rejimləri.
 • Bu həyəcanlı vəziyyətlər və vibrasiya rejimləri əsas vəziyyətin üstündəki enerji səviyyələrini müəyyən etmişdir.
 • Molekul yer və həyəcanlı vəziyyətlər arasındakı fərqə tam bərabər olan enerji kvantının udulması ilə əsas vəziyyətdən həyəcanlı vəziyyətə (və ya vibrasiya rejiminə) dəyişə bilər.
 • Beləliklə, molekullar işığın xüsusi dalğa uzunluqları ilə əlaqəli enerjini udmaq qabiliyyətinə malikdir və bu prosesdə işıq istehlak olunur..

Şəkil 5.1.2: İşıq miqyası

Molekulların atom bağları, kimyəvi və elektron quruluşu unikal xüsusiyyətlərdir və bir növ molekuldan digərinə fərqlənir.

 • Beləliklə, yer və həyəcanlı vəziyyətlər arasında enerji fərqləri fərqlənir bir növ molekuldan digərinə.
 • Buna görə də qarşılıqlı əlaqə qabiliyyəti və işığı udmaq, və udulmuş işığın spesifik dalğa uzunluqları bir növ molekuldan digərinə fərqlidir.

İşığın müxtəlif dalğa uzunluqlarının xarakterik udma nümunəsi hər bir molekul növü üçün unikaldır və bir növdür. molekulyar "barmaq izi" istifadə oluna bilər müəyyənləşdirin və ölçün molekullar

Yuxarıda verilmiş xlorofil nümunəsində nümunədən keçən işığın intensivliyi "işıq" adlanır. keçiricilik"Nümunədən:

Şəkil 5.1.3: Xlorofilin işıq keçiriciliyi

 • Keçiricilik 1-dən (tam keçiricilik) 0-a (keçiricilik yoxdur - tam udma) dəyişən ölçüsüz bir ədəddir.

etmək vacibdir keçiricilik və udma arasındakı fərqə diqqət yetirin: onlar tərs mütənasib

 • Yüksək udma qabiliyyəti olan bir nümunə işığın aşağı ötürülməsinə malikdir

Şəkil 5.1.4: Xlorofilin udulması

Keçiricilik (T) və udma (A) necə ölçülür?

 • Nümunə üzərində parlayan işığın intensivliyi hadisə işığı adlanır, I0
 • Nümunədən keçdikdən sonra ölçülən işığın intensivliyi ötürülən işıqdır, I
 • Transmissiya, T, I/I nisbəti kimi müəyyən edilir0 və 0 ilə 1 arasında dəyişəcək:

Şəkil 5.1.5: Keçiricilik

Nümunənin konsentrasiyası və fiziki ölçüsü (yəni yolun uzunluğu) keçiriciliyə necə təsir edir?

 • Nümunənin udulması səbəbindən ötürücülük azalırsa, konsentrasiya bir o qədər yüksəkdir (c), keçiricilik nə qədər aşağı olar. Başqa sözlə, keçiricilik konsentrasiya ilə tərs mütənasibdir: (Pivə qanunu)

T α 1/c

 • Eynilə, nümunə nə qədər qalın olarsa (yəni yol uzunluğu nümunədən keçən işığın) keçiriciliyi bir o qədər aşağı olar. Beləliklə, ötürücülük də yolun uzunluğuna tərs mütənasibdir (l): (Lambert qanunu)

T α 1/l

Beləliklə, T ilə əlaqəli tənliyi gözləyirik cl ümumi formasını almaq:

T α 1/cl

Keçiriciliyə çevrilir azalma eksponent olaraq konsentrasiyanın və yolun uzunluğunun artması ilə tənlik aşağıdakı formaya malikdir:

logT α 1/cl

-logT α cl

Mütənasibliyin sabiti sönmə əmsalıdır e:

-logT = εcl

Log dəyərləri ölçüsüz olduğundan, e-nin vahidləri tərs konsentrasiya və tərs məsafə kimi görünür (məsələn, M-1santimetr-1)

Soldakı -logT termini log(1/T) kimi yazıla bilər və onu müəyyən edir tərs keçiricilik T və e arasında əlaqəcl müddət. Absorbsiya və keçiricilik tərs əlaqəli olduğundan, the ecl Termin absorbans üçün əlverişli tərif kimi görünür (A):

log(1/T) = ε cl = A
(Beer-Lambert Qanunu)

ε və üçün dəyərlər l

 • Yol uzunluğu l adətən vahidlərdə olur santimetr
 • Molar sönmə əmsalı ε M vahidlərinə malikdir-1 santimetr-1 və udulması ilə əlaqəli mütənasiblik sabitidir molar həllər
 • Kütləvi yox olma əmsalı ε 1% 1% kütlə məhlulunun udulmasına aiddir. Tipik olaraq bu, 1000 q/l sıxlığa sahib olmaq üçün qəbul edə biləcəyimiz sulu məhlula aiddir. Kütləvi olaraq 1%-lik sulu məhlul buna görə də 10 q/L-nin həllinə və ya 10 mq/ml maraq molekulunun həlli.
 • Molekulun udulması dalğa uzunluğunun bir funksiyası olduğundan (yəni udma hər dalğa uzunluğu üçün bərabər deyil) sönmə əmsalı dalğa uzunluğuna da istinad etməlidir. Bu adətən bir alt işarədən istifadə etməklə edilir:

ε 1%280nm = 14,5 q-1 L sm-1

· Bu halda molekulun 10 mq/ml məhlulunda absorbans göstəricisi 14,5 olacaq (ölçüsüz vahidlər) l = 280nm-də (digər dalğa uzunluqlarında udma məlum olmaya bilər). Konsentrasiya vahidləri g/L-dir, beləliklə e-nin ölçüləri g olacaq-1 L sm-1.

A, T və c dəyişiklikləri arasındakı əlaqə

· A və c arasında birbaşa əlaqə a olduğunu bildirir absorbsiya və konsentrasiya arasında xətti əlaqə. Əgər konsentrasiyanı iki dəfə artırsanız, absorbans ikiqat artacaq və s.

· The tərs log keçiricilik və absorbans arasındakı əlaqəni aşağıdakı kimi ifadə etmək olar:

T = 1/10A

 • Konsentrasiyanın ikiqat artması buna görə də nəticələnəcək keçiriciliyin 10 qat azalması. Absorbsiya ölçmələri üçün alətlər (spektrofotometrlər) əslində keçiriciliyi ölçün, və təbii olaraq aşağı keçiricilik dəyərlərində daha az dəqiq olur. Beləliklə, absorbans göstəricisi nə qədər yüksəkdirsə, o qədər dəqiq deyil. Bu cür cihazların əksəriyyəti absorbans göstəriciləri > 1,5-də qeyri-dəqiqdir (bu, tam keçiriciliyin < 3% keçiriciliyində işləyir)

Spektrofotometrlərin dizaynı

Spektrofotometrlər dəqiq alətlərdir, lakin konseptual olaraq nisbətən az sayda hissədən ibarətdir. Sadə bir dizayn belə görünür:

Şəkil 5.1.6: Spektrofotometr

 • Volfram lampası görünən diapazonu əhatə edən işığın dalğa uzunluqlarını istehsal etmək üçün istifadə olunur, deyterium lampası isə ultrabənövşəyi diapazonu əhatə edən işıq yaratmaq üçün istifadə olunur.
 • Daşınan prizma və ya difraksiya ızgarası maraq dalğa uzunluğunu nümunəyə yönəltmək üçün tənzimlənir.
 • Bu, "tək şüa" spektrofotometridir və istinad və nümunə məlumatları ayrıca toplanır (istinad nümunəsi maksimum ötürmə dəyərini təyin etmək üçün istifadə olunur (effektiv olaraq I0)

Bu dizaynın modifikasiyası, "ikili şüa" spektrofotometri, I və I-nin eyni vaxtda ölçülməsinə imkan verə bilər.0:

Şəkil 5.1.7: İkili şüa spektrometri

Həm tək, həm də ikili şüa detektorları müstəntiqə a üçün absorbans xassələrinə nəzarət etməyə imkan verir tək dalğa uzunluğu işığın (prizma/yarıq parametrləri ilə seçilən dalğa uzunluğu. Bir modifikasiya detektorlar massivi dalğa uzunluqları spektrinin eyni vaxtda ölçülməsinə icazə verə bilər:

Şəkil 5.1.8: Spektrin eyni vaxtda ölçülməsi

Bioloji molekulların absorbsiya spektrləri

Zülallar

Proteinlər protez qrupa malik olmadıqda (məsələn, Fe2+) və ya qeyri-təbii amin turşusu. Bununla belə, amin turşuları triptofan, tirozin və sistein UV dalğa uzunluğunda işığı udur:

Şəkil 5.1.9: Triptofanın udulması

 • Triptofan UV diapazonunda 280nm-də udma zirvəsinə malikdir
 • Bu, triptofanın udulmasını ölçmək üçün faydalı dalğa uzunluğudur
 • Absorbsiya konsentrasiyaya mütənasib olduğundan, bu, zülal konsentrasiyasının miqdarını təyin etmək üçün faydalı bir üsuldur (tərkibində Trp olan zülallar üçün)

Nuklein turşuları

Nuklein turşularının əsaslarında olan aromatik halqalar da UV diapazonunda udulur:

Şəkil 5.1.10: Nuklein turşusunun udulması

 • Hər bir DNT və RNT bazası bir qədər fərqli udma spektrinə malikdir
 • 260 və ya 280nm nuklein turşularının konsentrasiyasını izləmək üçün adətən faydalı dalğa uzunluğudur

Qeyd edək ki, nuklein turşularının və zülalların nümunələri həm 280nm-də uda bilər, buna görə də bioloji molekulların nümunələri təmiz UV absorbsiya spektroskopiyasından istifadə edərək kəmiyyətini müəyyən etmək üçün.


Biologiya OER

Kredit: İnduktiv yük, NASA (CC-BY-SA 3.0) İşıq dalğa-hissəcik kimi yayılan enerji növüdür. dalğa uzunluğu işığın hərəkəti zamanı dalğalardakı zirvələr arasındakı məsafələrdir. Dalğa uzunluqları nanometrlərlə (nm) ölçülür və işığın müxtəlif dalğa uzunluqları fərqli rəngləri təmsil edir. Ağ işıq görünən işığın qarışığıdır spektr . Uzun dalğa uzunluğunun (infraqırmızı) və çox qısa dalğa uzunluğunun (ultra bənövşəyi) işığı insanlar üçün görünməzdir, lakin digər orqanizmlər tərəfindən müşahidə edilə bilər. Dalğa uzunluğu azaldıqca işığın enerjisi artır.

Bir prizmadan işığın difraksiyası işığın komponentlərini ifşa edir.


Təcrübələr

Elm mütəxəssislərimizin IB* mövzusunu dəstəkləmək üçün seçdikləri təcrübələr bunlardır.

Göbələklərdə Cellobiazın Təkamülü

Bu İlkin Fəaliyyətdə siz (1) düyməli göbələk ekstraktı istehsal edəcək, (2) bu sellobiaz tərkibli ekstraktı substratla reaksiya verəcək, (3) 1, 2, 3, 4 və 6 dəqiqəlik reaksiyadan sonra nümunələr toplayacaqsınız, (4) ) rəngli nümunələrin absorbanslarını ölçmək üçün spektrofotometrdən istifadə edin, (5) absorbans qrafikini çəkin vs. vaxt və (6) sellobiazın katalizləşdiyi reaksiyanın sürətini təyin etmək üçün qrafikdən istifadə edin.

İlkin Fəaliyyəti tamamladıqdan sonra siz selobiaz və göbələklərin təkamülü ilə bağlı tədqiq edilə bilən sualı seçib araşdırmazdan əvvəl göbələklər, sellobiaz fəaliyyəti və göbələklərin təkamülü və ekologiyası haqqında daha çox məlumat əldə etmək üçün ilk olaraq istinad mənbələrindən istifadə edəcəksiniz. Referans axtarışınızda nəzərə alınmalı bəzi mövzular bunlardır:

 • sellüloza
 • sellobioza
 • sellobiaz
 • basidomycota
 • ascomycota
 • mikorizal
 • ekologiya
 • təkamül

Mayanın təkamülü

Bu İlkin Fəaliyyətdə siz CO-dan istifadə edəcəksiniz2 Çörəkçinin mayası ilə qlükozanın tənəffüs dərəcəsini təyin etmək üçün qaz sensoru.

İlkin Fəaliyyəti tamamladıqdan sonra, süni seçim yolu ilə mayanın təkamülü ilə bağlı tədqiq edilə bilən sualı seçməzdən əvvəl çörəkbişirmə və pivəbişirmədə istifadə olunan maya ştammları haqqında daha çox məlumat əldə etmək üçün əvvəlcə istinad mənbələrindən istifadə edəcəksiniz. Referans axtarışınızda nəzərə alınmalı bəzi mövzular bunlardır:

 • Saccharomyces cerevisiae
 • Saccharomyces bayans
 • pivə mayası
 • şərab mayası
 • süni seçim
 • təkamül
 • çörəkçilik
 • monosaxaridlər
 • disaxaridlər
 • maddələr mübadiləsi

* IB Diplom Proqramı Beynəlxalq Bakalavr Təşkilatının (IBO) rəsmi proqramıdır və məktəblərə bunu təklif etməyə icazə verir. Burada mövcud olan material IBO-dan asılı olmayaraq hazırlanmışdır və onun tərəfindən təsdiq edilmir.

Bizim haqqımızda
Bizimlə əlaqə saxlayın

Pulsuz təcrübələr, innovativ laboratoriya ideyaları, məhsul elanları, proqram yeniləmələri, qarşıdan gələn tədbirlər və qrant resursları əldə edin.

Məxfiliyə Baxış

Bu vebsayt vebsaytda gəzərkən təcrübənizi yaxşılaşdırmaq üçün kukilərdən istifadə edir. Bu kukilərdən zəruri olaraq təsnif edilən kukilər vebsaytın əsas funksiyalarının işləməsi üçün vacib olduğundan brauzerinizdə saxlanılır. Biz həmçinin bu veb-saytdan necə istifadə etdiyinizi təhlil etməyə və anlamağa kömək edən üçüncü tərəf kukilərindən istifadə edirik. Bu kukilər yalnız sizin razılığınızla brauzerinizdə saxlanılacaq. Bu kukilərdən imtina etmək seçiminiz də var. Lakin bu kukilərdən bəzilərindən imtina etmək baxış təcrübənizə təsir göstərə bilər.

KukiNövMüddətTəsvir
Chatraüçüncü tərəf1 həftəSöhbət vidceti üçün istifadə olunur
CloudFlare (__cfduid)davamlı1 ayCloudFlare xidməti tərəfindən tarifin məhdudlaşdırılması üçün istifadə olunur
Cookie Razılığı: Lazımdırsessiya12 saatLazımi kukilər üçün kuki razılığı cavabını qorumaq üçün istifadə olunur
Cookie Razılığı: Lazım deyildavamlı1 ilLazım olmayan kukilər üçün kukiyə razılıq cavabını qorumaq üçün istifadə olunur
Cookie Razılığı: Baxılmış Kuki Siyasətidavamlı1 ilİstifadəçinin kuki siyasətinə baxıb-görmədiyini xatırlamaq üçün istifadə olunur
Facebook Pixelüçüncü tərəf3 ayFacebook və Facebook reklamları vasitəsilə gələn klikləri və təqdimatları izləmək üçün istifadə olunur.
Google Analytics (_ga)davamlı2 ilGoogle Analytics üçün istifadəçiləri fərqləndirmək üçün istifadə olunur
Google Analytics (_gat)davamlı1 dəqiqəGoogle Analytics-in sorğu dərəcəsini azaltmaq üçün istifadə olunur
Google Analytics (_gid)davamlı24 saatGoogle Analytics üçün istifadəçiləri fərqləndirmək üçün istifadə olunur
HubSpot Analyticsüçüncü tərəfFərqli olurHubSpot ilə bağlı razılıq və məxfilik parametrlərini izləmək üçün istifadə olunur.
PHP SessiyasısessiyasessiyaDaha yaxşı performans üçün API nəticələrini saxlamaq üçün istifadə olunur
WooCommerce: Səbətmüvəqqətisessiya WooCommerce səbətin məzmununun/məlumatının nə vaxt dəyişdiyini müəyyən etməyə kömək edir.
WooCommerce: Səbətdəki əşyalarsessiyasessiya WooCommerce səbətin məzmununun/məlumatının nə vaxt dəyişdiyini müəyyən etməyə kömək edir.
WooCommerce: Sessiyadavamlı2 gün WooCommerce-ə hər bir müştəri üçün unikal kod yaratmaqla kömək edir ki, o, hər bir müştəri üçün verilənlər bazasında səbət məlumatlarını harada tapacağını bilir.
WordPress: Giriş Sessiyasıdavamlı, seansSessiya və ya 2 həftə (istifadəçi klikləsə, məni xatırla)WordPress tərəfindən istifadəçinin vebsayta daxil olduğunu göstərmək üçün istifadə olunur
WordPress: Təhlükəsiz Hesab Təfərrüatlarıdavamlı, seansİstifadəçi girişi yadda saxlamağı seçərsə, sessiya və ya 2 həftəHesab detallarını təhlükəsiz saxlamaq üçün WordPress tərəfindən istifadə olunur
WordPress: Test kukisisessiyaSessiyaBrauzerin kukiləri qəbul edib-etmədiyini yoxlamaq üçün WordPress tərəfindən istifadə olunur

Veb saytın düzgün işləməsi üçün zəruri kukilər tamamilə vacibdir. Bu kateqoriyaya yalnız vebsaytın əsas funksiyalarını və təhlükəsizlik xüsusiyyətlərini təmin edən kukilər daxildir. Bu kukilər heç bir şəxsi məlumat saxlamır.

Veb saytın işləməsi üçün xüsusilə zəruri olmayan və analitika, reklamlar və digər daxil edilmiş məzmunlar vasitəsilə istifadəçinin şəxsi məlumatlarını toplamaq üçün xüsusi olaraq istifadə edilən hər hansı kukilər lazımsız kukilər adlanır.


Zülal konsentrasiyasının spektrofotometrik təyini

Bu bölmə məhlulda nümunə zülalının konsentrasiyasının ölçülməsi üçün spektrofotometrik və kolorimetrik üsulları təsvir edir. 280 nm-də ölçülən absorbsiya (A280) standart əyri və ya həmin zülal üçün dərc edilmiş udma dəyərləri ilə müqayisədə zülal konsentrasiyasını hesablamaq üçün istifadə olunur (a280). Alternativ olaraq, udma 205 nm (A205) zülal konsentrasiyasını hesablamaq üçün istifadə olunur. The A280A205 üsullar xam lizatlarda və təmizlənmiş və ya qismən təmizlənmiş zülalda ümumi zülalın miqdarını təyin etmək üçün istifadə edilə bilər. Nümunə məhlulunun daxili flüoresan emissiyasını ölçmək üçün spektrofluorometr və ya filtr flüorometrindən istifadə edilə bilər, bu dəyər nümunə konsentrasiyasını təyin etmək üçün standart məhlulların emissiyaları ilə müqayisə edilir. Təmizlənmiş zülalın miqdarını təyin etmək üçün flüoresan emissiya üsulu istifadə olunur. Bu sadə üsul sulandırılmış protein nümunələri üçün faydalıdır və qısa müddətdə tamamlana bilər. İki kolorimetrik üsul var: Coomassie parlaq mavi boyanın maraq doğuran zülala bağlanmasına əsaslanan Bradford kolorimetrik metodu və zülal nümunəsindəki tirozil qalıqlarının kolorimetrik reaksiyasını ölçən Lowry üsulu.


Təhlükələr və müvafiq rəftar tədbirləri üçün Təhlükəsizlik Məlumat Vərəqlərinə (SDS) baxın.

7.3 Əlaqədar Əməliyyat Prosedurları

7.4.1 50 mM Natrium Asetat Tamponu, 37 ºC-də pH 5.0

7.4.1.1 1,36 q Natrium Asetat, Trihidrat, Prod istifadə edərək 200 ml deionlaşdırılmış suda hazırlayın. Nömrə S8625. 1N HCl, Prod ilə 37 ºC-də pH 5.0-ə uyğunlaşdırın. Nömrə H3162.

7.4.2 5% (ağırlıq/həc) Sigmacell Həlli (Sigmacell)

7.4.2.1 5 q Sigmacell Microcrystalline Type 20, Prod istifadə edərək 50 mM Natrium Asetat Buferində 100 ml hazırlayın. Nömrə S3504. Qarışdırın və vahid bir süspansiyon əldə etmək üçün yumşaq bir şəkildə qızdırın.

7.4.3 Qlükoza (HK) təyini üçün flakon

7.4.3.1 Qlükoza (HK) Təhlili Reagentindən istifadə edin, Məhsul. № G3293. Tərkibi etiket təlimatlarına uyğun olaraq həll edin.

7.4.4 Sellülaza fermenti məhlulu (selülaz)

7.4.4.1 İstifadədən dərhal əvvəl soyuq deionlaşdırılmış suda 2-6 vahid/ml Selülazdan ibarət məhlul hazırlayın.

7.5.1 Pipetlə (mililitrlə) aşağıdakıları birdəfəlik, borosilikat şüşəyə, kultura borularına daxil edin:

7.5.1.3 Həm Testi, həm də Blankı fırladaraq dərhal qarışdırın. Çalkalayıcı vannadan istifadə edərək həm Testi, həm də Blankı 37 ºC-də orta dərəcədə silkələməklə düz 120 dəqiqə inkubasiya edin.

7.5.1.4 Həm Testi, həm də Blankı dərhal buz vannasına köçürün. Süspansiyonlar həll olunana qədər hər birinin dayanmasına icazə verin. Aydınlaşdırmaq üçün təxminən 2 dəqiqə təxminən 4000 rpm-də sentrifuqa edin. 7.5.2.2-ci addımda supernatantdan istifadə edin.

7.5.2 Aşağıdakıları uyğun kyuvetlərə pipetlə (mililitrlə) çəkin:

7.5.2.1 25 ºC-yə tarazlayın. A-ya nəzarət edin340nm müvafiq termostatlı spektrofotometrdən istifadə edərək sabit olana qədər. İlkin A qeyd edin340nm həm Test, həm də Blank üçün.

7.5.2.3 Dərhal inversiya ilə qarışdırın və A artımını qeyd edin340nm tamamlanana qədər (təxminən 5 dəqiqə). Final A əldə edin340nm həm Test, həm də Blank üçün.

7.6.1 ΔA340nm Test = A340nm Final imtahanı – A340nm Test İlkin

7.6.2 ΔA340nm Boş = A340nm Boş Final – A340nm Boş Başlanğıc

(ΔA340nm Test - ΔA340nm Boş) (3.1) (5) (DF)

7.6.3.1 3.1 = 7.5.2-ci addımın yekun həcmi (mililitrlə)

7.6.3.2 5 = 7.5.1-ci addımın reaksiya qarışığının ümumi həcmi (mililitrlə)

7.6.3.4 6.22 = 340nm-də β-NADH-nin millimolyar sönmə əmsalı

7.6.3.5 2 = Vahid Tərifinə uyğun olaraq 2 saatdan 1 saata çevrilmə əmsalı

7.6.3.6 1 = 7.5.1-ci addımda istifadə olunan sellülazın həcmi (mililitrlə)

7.6.3.7 0.1 = 7.5.1-ci addımdan 7.5.2-ci addımda istifadə olunan həcm (mililitrlə)


Videoya baxın: Irsiyat. Klassik va molekulyar genetika. Biologiya (Dekabr 2022).